ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2561

วันที่ 29 เมษายน 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โดยการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองครั้งนี้มีดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการฯ ได้กล่าวต้อนรับและชีแจงนโยบาย การบริหารงานของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก รวมทั้งการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียน ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียน และนักเรียนพร้อมผู้ปกครองพบผู้ฝึกสอนตามชนิดกีฬา